lt
Skaityti daugiau
Suskleisti
Daugiau kontaktų

Projektas “MTTP infrastruktūros vystymas UAB „Chemcentras“ -siekiant plėsti rinkai naujai pristatomų produktų tyrimus”

Penktadienis, 2017 Birželio 30
EU projektai žemės ūkiui

MTTP infrastruktūros vystymas UAB „CHEMCENTRAS“ siekiant plėsti rinkai naujai pristatomų produktų tyrimus“ (VP2-1.3-ŪM-03-K-03-011)

Pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto uždavinio „Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ piemonę „Inočekiai LT“ mūsų įmonė įgyvendino projektą „Vengriškų kukurūzų sėklų tinkamumo Lietuvos klimatinėse sąlygose tyrimas“.
UAB „Chemcentras“ įgyvendino Europos Sąjungos remiamą projektą, kurio metu bus įsigyta inovatyviai produkcijai kurti skirta infrastruktūra


UAB „Chemcentras“ vykdo Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą „MTTP infrastruktūros vystymas UAB „CHEMCENTRAS“ siekiant plėsti rinkai naujai pristatomų produktų tyrimus“ (VP2-1.3-ŪM-03-K-03-011).
Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ uždavinio „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ priemonę „Intelektas LT+“.
Projekto trukmė – 5 mėnesiai, projektas vykdomas nuo 2012 rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Bendras projekto biudžetas 169.701,00 Lt. Iš jų 51 tūkst. Lt skiria UAB UAB „Chemcentras“, o 118 tūkst. gauna iš Europos regioninės plėtros fondo.


Projekto metu bus sukurta laboratorinė bazė, pritaikyta naujų produktų kūrimui ir prototipų ruošimui. Įrengta laboratorija leis kurti inovatyvius žemės ūkio chemijos priedus, bei vystyti ilgalaikius tyrimus siekiant pristatyti rinkai vis naujus produktus, taip pat ji leis išlaikyti jau esamų produktų konkurencingumą. Ilgainiui sukurta MTTP infrastruktūra įgalins įmonę dar padidinti išlaidas inovacijoms ir kurti didelę pridėtinę vertę turinčius produktus, juos komercializuoti, gerinti įmonės veiklos rezultatus ir plėsti MTTP personalą, tuo prisidedant prie ekonomikos sektoriaus Lietuvoje augimo.
 

naujų produktų tyrimai